การนำระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ทรัพย์สินมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

Authors

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร, น.ส.อมรรัตน์ กุลสจริต

Published

วารสารวิชาการ ป.ป.ช.

Abstract

Assets and liabilities Inspection of persons holding political positions and highranking state officials system is one of important tools in combatting corruption. The
significant mechanism is to supply a system for the declaration of accounts showing
particulars of assets and liabilities, and to disclose such account to the public, as stated
in the Organic Act on Counter Corruption. It has been acknowledged that a number
of accounts declaring assets and liabilities have remain unverified at the Office of the
National Anti-Corruption Commission (ONACC), thus making the system ineffective and
the intention of the law unfulfilled. As a result, this research article aims to present
the development of information database system to assist in declaring and inspecting
of assets and liabilities process, and to link the information from other agencies, both
in public and private sector; so as to enhance the efficiency and effectiveness of the
assets and liabilities inspection of persons holding political positions and high-ranking
state officials system.

(2561). การนำระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ทรัพย์สินมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน. วารสารวิชาการ ป.ป.ช., 11(1), 90-113.