การนำพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติ: กรณีการส่งเสริมกีฬาคนพิการ

Authors

รศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสพบ.

Abstract

TheEmpowermentofPersons with Disabilities Act,B.E.2550(2007) lawfullyguaranties
the quality of life for persons with disabilities. This article studies the implementation
of the Act in the case of disabled sports promotion by the Loxley Public Company
Limited. Employing qualitative research method, the findings are 1) the reason behind
the successof continuing the disabled sports promotionevery year is that the company
receives benefits. Complying with Article 33 by hiring the disables to work as athletes
means the company is no longer required to send money to disable fund as stated in
Article 34, 2) National Plan for the Quality of Life of People with Disabilities, Vol.5, B.E.
2560–2564 (2017 – 2021) summaries its past operations but does not mention any
disabled sports promotion. It doesn’t mean that there are no promotion at all; but it
might also indicate that the disabled sports promotion is not the emphasis of this plan,
3) The National Plan for the Qualityof Lifeof People with Disabilities, Vol.5, emphasizes
theroleinempowermentof people with disabilities morefrom the pubicand non-profit
sectors thanthe profit privatesector. However, the profit privatesector, forexamplethe
LoxleyPublic Company Limited, could have quitea big roleinempowermentof people
with disabilities as well if an appropriate incentive has been established.

การนำพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติ: กรณีการส่งเสริมกีฬาคนพิการ. อาคารนวมินทราธิราช สพบ., การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสพบ. (586-600).