การถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Authors

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, น.ส.ปวีณา วงศ์หงษ์, นายณัฐพล จันทร์แก้ว

Published

วารสารวิจัยรำไพพรรณี

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศและพรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในอากาศของป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง 2) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง และ 4) เพื่อเสนอแนะการจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่สนใจ ทำการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และระบบภูมิสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และข้อมูลภาคสนาม สรุปผลพรรณนาเชิงวิเคราะห์ และ TOWS Matrix เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่สนใจ

(2560). การถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 11(1), 122-132.