การติดตามความเป็นอิสระด้านการคลังของประเทศอาเซียนผ่านการบริหารภาษีและการโฆษณา: ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย – ใครก้าวหน้ากว่ากัน?

Authors

อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

Published

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

Decentralization is an integral part of the public sector reform. To accomplish it, the reform must concentrate on all three key dimensions-political, administrative, and fiscal. However, the current studies on decentralization policy have inadequately explored the fiscal autonomy through both local revenue administration and the comparative perspective. This paper, thus, chooses the ASEAN (i.e., the Philippines and Thailand) to represent the developing countries and highlights the signboard and advertisement. Applying the qualitative methods through constant comparative method, this paper finds that the Philippines is more progressive than Thailand in terms of localities’ fiscal autonomy. Unlike those in Thailand, the local governments in the Philippines can fully design their tax structure without the interferences from their central government. Their varied tax bases and tax rates mirror their diverse local contexts, socially and economically. As a result, Thailand should earnestly contemplate the plan for its localities to enhance fiscal autonomy through the signboard and advertisement tax administration based on the Philippines’ experience. Such plan is possibly a key to make a progress on fiscal decentralization which is dispensable for every country’s implementation of decentralization policy.

(2563). การติดตามความเป็นอิสระด้านการคลังท้องถิ่นของประเทศอาเซียนผ่านการบริหารภาษีป้ายและการโฆษณา: ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย – ใครก้าวหน้ากว่ากัน ?1. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(2), 47-96.