การตัดสินใจภายใต้ความผันแปรของข้อมูล กรณีศึกษาจากการสร้างโครงข่ายสิทธิ์การรักษาข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์

Published

International Conference on Healthcare Service Management (ICHSM 2022)

Abstract

The goal of this study is to develop a model for tracking and monitoring medical records in hospitals with limited database and computing resources. Electronic health records were collected from regional hospitals in Thailand with prescribing guidelines from the national public health administration, as health care management is complicated by a wide range of drug options and a wide range of health benefit options. The cost of treatment for patients with chronic diseases was also significantly higher than for patients with other diseases, according to the regression analysis. Patients with universal coverage plans have seen lower healthcare costs as a result of regulations and differentiation in the service of multiple health benefit programs.

(2565). ระบบดิจิทัลภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: การประเมินผลเชิงคุณภาพในกรณีประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 52(1), 148-169.