การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านการสื่อสารแบบบอกต่อบน อินเทอร์เน็ตและการรับรู้ความน่าเชื่อถือของอินฟลูเอนเซอร์

Authors

รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร, น.ส.กุลญาดา แจ่มปัญญากุล

Published

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

Abstract

The objectives of this study were to: study perceived factors of influencers credibility; examine the relationships between influencer credibility and electronic word of mouth (e-WOM); and investigate consumer’s purchasing decisions through e-WOM. There were 427 respondents who recruited in this study and analyzed by SPSS. In terms of influencers’ credibility, it was found that goodwill or perceived caring was among the most influential factors. Next, qualification factor and source trustworthiness were ranked second. Results of the hypothesis test revealed that each factor positively correlated with e-WOM. Consequently, e-WOM positively correlated with consumer’s purchasing decision.

(2564). การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านการสื่อสารแบบบอกต่อบน อินเทอร์เน็ตและการรับรู้ความน่าเชื่อถือของอินฟลูเอนเซอร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 20(2), —. doi:-.