การตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อและความภักดีของผู้อ่าน : สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอน

Authors

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, น.ส.เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (29 กรกฎาคม 2560)

Abstract

The objectives of this study are to examine the effectiveness of content marketing of Thai publishers by analyzing content marketing which A Book publisher and Salmon Books publisher used on website and Facebook Fanpage from 1 July 2016 to 30 September 2016, and to investigate the relationship between readers’ satisfaction, buying decision and brand loyalty. Eight hundred respondents who read A Book and Salmon Books books, and subscribe contents on the publishers’ website and Facebook Fanpage aged between 15 and 54 were recruited in this study. The content analysis found that A Book publisher uses 3 types of content marketing on website which are article, short article and blog, while Salmon Books publisher uses 2 types of content marketing on website which are article and short article. On Facebook Fanpage, A Book publisher uses 4 types of content marketing which are text, photo, photo album and video, while Salmon Books publisher uses 3 types of content marketing which are text, photo and photo album. The quantitative study found that content marketing on website which satisfies A Book and Salmon Books readers the most are blog and short article respectively. Content marketing on Facebook Fanpage which satisfies both A Book and Salmon Books readers the most are photo with text. Most readers decide to buy the publisher’s book because they like the content of the book. Furthermore, most of them talk about publishers in a positive way. The study also found that readers’ satisfaction on content marketing of A Book and Salmon Books publishers correlate with book buying decision and correlate with readers’ loyalty towards the publishers. Book buying decision correlate with readers’ loyalty towards the publishers.

การตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อและความภักดีของผู้อ่าน: สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอน. คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (29 กรกฎาคม 2560) (389-398).