การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับการบอกต่อของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, นายชัชชพันธ์ เล็กเจริญ

Published

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560

Abstract

The objectives of the research are: 1) to study the attitude of experiential marketing of consumer in live talk show; 2) to study the loyalty of consumer in live talk show and 3) to study the loyalty from attitude of experiential marketing of consumer in live talk show. The process to achieve this research by surveying and gathering information from 406 customers, who have had the experience of attending the show at least 2 times of the same actor. Questionnaire is used as a tool for information gathering in this research The results of the research revealed that the experiential marketing in sense has a strongly positive attitude. In addition, experiential marketing in feel, think, act and relate have a positive attitude. Consumer loyalty has a high level. The results of hypothesis shown all experiential marketing had a relationship with the consumer loyalty in live talk show. However, experience marketing in act, think and feel are only correlated and the power to predict consumer loyalty.

การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับการบอกต่อของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (40-48).