การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน: กรณีศึกษาแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อนสร้าง ในจังหวัดสงขลา

Authors

อ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

Published

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

บทความนี้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมหลักความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปรับใช้กลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านกับการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ตามเอกสารหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา (United Nations Guiding Principleson Business and Human Rights: Implementing the Protect, Respect, Remedy Framework– UNGP on Business and Human Rights)โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงผ่านกรณีศึกษาแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยในท้องที่จังหวัดสงขลา บทความได้นำเสนอว่า การปรับใช้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในความสัมพันธ์ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมก่อสร้างจะช่วยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากกลไกของการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างแนวทางในการร่วมจัดการและแก้ไขปัญหาผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

(2562). การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน: กรณีศึกษาแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อนสร้าง ในจังหวัดสงขลา. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 48(3), 554-572.