การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยการตรวจสอบได้ทางสังคม: การนำแนวทางข้อตกลงคุณธรรมมาปรับใช้และบทบาทของผู้สังเกตการณ์อิสระ

Authors

รศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

Published

Public Integrity

Abstract

This research critically explores the role of the Independent Observers (IOs) regarding the Integrity Pact (IP) approach. The objectives are fourfold: 1) to examine arrangements of the IP approach prescribed in the Public Procurement and Supplies Administration Act 2017 and the Notifications of the Anti-Corruption Cooperation (ACC) Committee; 2) to investigate the duties of the IOs in the procurement system; 3) to identify the contribution of the IP approach to prevention of corruption in public procurement; and 4) to identify issues and challenges the IOs face while discharging their duties. Based on qualitative methods with in-depth interviews of 50 samples, the findings of this research demonstrate that the IP approach and the role of the IOs prove an effective means for anti-corruption in public procurement; in addition, the role of the IOs also promotes social accountability enhancing citizen engagement in exacting public accountability. However, the findings also highlight attempts of political interference, a lack of IOs’ involvement during the drafting of the Terms of Reference (TOR), and misconceptions of public officials on the role of the IOs as fundamental issues.

(2565). ความสัมพันธ์ของนันทนจิตอย่างจริงจัง (Serious Leisure) กับการมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร . วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ.