การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

Authors

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, น.ส.ภัทราวดี วัฒนสุนทร

Published

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Abstract

This study was conducted in Watsing and Hunkha district of Chainart province to reveal pesticide residues in soils from paddy fields. Ninety soil samples from paddy fields in the study areas were collected in 2014 to investigate the concentration of five pesticide groups, i.e. organochlorine, organophosphorus, carbamate fungicide and herbicide. Liquid chromatography / mass spectrometry (LC/MS) was used an analytical tool.

The result revealed pesticide residues as follow: carbamate (methomyl ND – 0.0710 mg/kg), organochlorine (endosulfan 0.0086-0.0140 mg/kg) and herbicides (diuron ND–0.2100 mg/kg and glyphosate 0.0056 – 0.2500 mg/kg). The detected concentrations of pesticide residues in the paddy field soil were above the accepted maximum residue limit (MRL) value adopted by the Pollution Control Department (PCD) Codex. The study showed that there were high amounts of pesticide residues in soils, which need to remedy the problem of exposure risk of human and animal to pesticide residues in the area.

(2559). การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(2), 246-258.