การจำแนกบริษัทธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก

Authors

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช, นายกฤษฎา เครือชาลี

Published

วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

The objective of this study is to classify the companies registered in Stock Exchange of Thailand (SET) by Altman’s Emerging Market Z-Score Model. This empirical study selects the annual financial statements of companies registered in Stock Exchange of Thailand since 2002 to 2015. The data consists of 29 distressed companies that have been defaulted on corporate bonds and 72 non-distressed companies that have not been defaulted on corporate bonds. The log-odds credit score calculated based on the estimated default probability from the logistic regression equation which is used to classify the risk level of the company. Only two independent variables in the Altman’s model, the ratio of retain earnings to total assets and the ratio of earnings before interest and tax to total assets, are statistically significant. The overall accuracy of the model is 93.84% by classifying the companies into 5 groups with credit scores as very good, good, rather good, rather not good, and not good with credit score above 570, 535-570, 500-535, 475-500 and below 475 in each of which the percentages of companies are 4.95, 21.78, 39.60, 15.84 and 17.82 respectively.

(2516). การจำแนกบริษัทธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก. วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา, 5(2), —.