การจัดพอร์ตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยง

Authors

ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

บทความนี้พิจารณาการจัดพอร์ตสลากดิจิทัลเลข 2 หลักสําหรับผู้ซื้อสลากที่มีUtility function
แบบ Convex กล่าวคือ เป็นผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยง (Risk Seeker) ผู้ซื้อประเภทนี้เป็นผู้ที่ยินดีจ่ายเงิน
เพื่อซื้อความเสี่ยงเนื่องจากให้ค่า Utility แก่เงินรางวัลไว้สูงแม้โอกาสถูกรางวัลจะน้อยก็ตาม ผู้ซื้อสลาก
ประเภทนี้ควรจะซื้อสลากจํานวนกี่รายการ และ ควรซื้อเลขเหมือนกันหรือเลขต่างกัน และ ซื้อในปริมาณ
มากน้อยเพียงใดจึงจะทําให้เกิดความเหมาะสมที่สุดแก่ผู้ซื้อ วรรณกรรมวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาการลงทุนที่มี
ผลตอบแทนคาดหวังเป็นบวกเนื่องจากสินทรัพย์ทั่วไปมีRisk Premium มาชดเชยความเสี่ยง และ ผู้ลงทุน
เป็นผู้ที่กลัวความเสี่ยง (Risk Averse) แต่การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเงินในกรณีการเสี่ยงโชคที่มี
ผลตอบแทนคาดหวังติดลบ และ ผู้ซื้อเป็นผู้ชื่นชอบความเสี่ยงมีอยู่ไม่มากนัก ในบทความนี้จะได้นํามา
วิเคราะห์

การจัดพอร์ตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (410-424).