การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Authors

รศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

Published

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

Abstract

This paper aims to study tourism supply chains and linkages within tourism industry
in 16 major tourist provinces in Thailand by applying appropriate economic models with
Thailand’s Tourism Satellite Accounts. The study proposes measures to develop tourism
supply chains and to improve linkages within tourism industry to achieve sustainable tourism
revenues efficiently set by Thailand’s 20-Year National Strategy.

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 (457-477).