การจัดการป่าชุมชนบนพื้นฐานของการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ในภาคตะวันออก

Authors

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

Published

วารสารพัฒนาสังคม

Abstract

The objectives of this research article are to study the factor of new public governance influencing the success of community forests and create “an appropriate model” for community forest management in the East. The quantitative and qualitative research methods were used for the study. The research found that the factors influencing the success of the community forest are new public governance and public leadership. The appropriate model for community forest management is composed of the cooperation between the community members as the key partner and other supporting parties including government officials, schools, monasteries, network of community forests, NGOs, business sectors etc. Additional recommendations are to promote public leadership, soft system of joint consultation, dialogue, indirect monitoring of forestry officials, social capital, support of the value of natural conservation and effective conflict management.

(2561). การจัดการป่าชุมชนบนพื้นฐานของการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ในภาคตะวันออก. วารสารพัฒนาสังคม, 20(1), 41-56.