การจัดการบ่อน้ำร้อนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช, น.ส.วรินทร์น่า สิริพุทธิรักษ์

Published

วารสารสุทธิปริทัศน์

Abstract

Hot Springs are important tourist attractions in Thailand because they are valuable resources that can be promoted for Health Tourism. The efficient management of Hot Springs could help to create jobs and generate income for people in local communities. This research collected and analyzed qualitative data by focusing on in-depth interviews with representatives of the hot spring management together with participatory observation with representatives of the Hot Spring Management in four Hot Springs: Phra Ruang Hot Spring in Kampangphet Province; Pong Nam Ron Hot Spring in Lampang Province; Tham Khao Phlu Hot Springs (Lamae) in Chumphon Province; and Nong Ya Plong Hot Spring in Phetchaburi Province. The context of Hot Spring Management comprises to 6M Management: Man, Money, Management, Material, Moral and Market. Based on the data analysis, this process can be effectively applied to other Hot Springs in Thailand to achieve maximum benefits in the future.

(2562). การจัดการบ่อน้ำร้อนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์ , 33(105), 1-14.