การจัดการทรัพยากรร่วม : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

Authors

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, ผศ. ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม, นางสุวิมล ไชยพันธ์พงษ์

Published

วารสารร่มพฤกษ์

Abstract

Common-pool resourcesare defined asnon-private property.These
resources – such as rivers, forests, etc., – are collectively utilized by
villagers.Therearethreemainstreamapproaches–theseare: thetragedy
of thecommons, the prisoner’s dilemmagame,and thelogicofcollective
action–opposing against thecommon-pool resources managed by the
villagers. However, Elinor Ostrom has insisted that villagers can manage
common-pool resource under conditions of the state’s acceptance of
communityrightstolocal resourcemanagement,villagers’ participations,
rules and regulations of utilization and maintenance, sanctions of
offenders, effective conflict management, and linkage to networks.