การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานการศึกษาความเสี่ยงอุทกภัยฉับพลันจากการพิบัติของเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Authors

ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ, นายชญาทัต เนียมแสวง

Published

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

Abstract

This research aimed to study and find out the ways for community-based disaster risk management from flash flood caused by failure of Mae Suai Dam located in Chaingrai Province. This study adopted the qualitative approaches of action research including group interview, in-depth interview focus group discussion and workshop with 60 key informants from 6 Mae Suai communities consisting of local leaders, local wisdoms, community committees, and leaders of community organizations. The data were collected for 2 years (2014-2016) and analyzed by content analysis. The results showed that there were 3 stages of flash flood disaster risk management: 1) preparedness before disaster event, 2) encountering disaster event and 3) revival after disaster event. Preparedness comprised housing management and community organization, water resource management, databased of disaster risk group development and warning system development. Encountering disaster included the determination of migration routes, safety areas and shelter areas. Moreover, crisis communication procedures, coordination of assistance from agencies in the neighborhood for example Chiang Rai Disaster Prevention and Mitigation Office, Mae Suai Hospital, 37th Army District and mass media were determined. Finally, the revival after the disaster focused on rehabilitation of agricultural area and restoration of houses by skilled local people.

(2020). Students and Teacher’s Views on a Multimodal Approach to English Reading Skill Development of Thai EFI Students in a University Context. The New English Teacher, 14(2), 123-138.