การจัดการคลัสเตอร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

Published

การเมือง การบริหาร และกฎหมาย

Abstract

The purpose of this article is to create an appropriate model of community-based tourism (CBT) management in accordance with the sufficiency economy philosophy (SEP). The documentary research is utilized consisting of theoretical approaches and empirical research reports. The study finds that Michael E. Porter”s cluster approach is useful for managing CBT in order that its competitive advantages can be obtained. However, the mass tourism emphasizing the growth of tourists faces the problems of negative impacts on communities. As a result, it is necessary to utilize SEP for balanced and sustainable development

(2562). การจัดการคลัสเตอร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(1), 83-100.