การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในมิติของการพัฒนามาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The use of Thai herbs, drawn from local community wisdom, has been recognized as
the king’s science, leading to sustainable development in compliance with the Sufficiency
Economy philosophy. Although the government is serious about taking advantage of Thai
herbs, the promotion and protection of local wisdom in such matters have not been
successful. This study found that current legal measures cannot support the development and
utilization of Thai herbs while simultaneously protecting the rights of local wisdom. In the
development of this local knowledge, raising the reliability standards of the sustainable use of
Thai herbs for the conservation of local wisdom by the community under the Sufficiency
Economy philosophy is necessary. This study suggested that the government must develop
legal measures to promote and protect the rights of local communities in the development of
standards for the utilization of Thai herbs. Doing so would raise the acceptance of the value
of local wisdom arising from the use of these herbs. Such measures should include the
development of public policy to ensure that these local communities are self-sufficient and
sustainable.

การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในมิติของการพัฒนามาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (1050-1091).