การคุ้มครองภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนพื้นเมือง

Authors

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนและชนพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับ
การแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนมีหลายระดับในแต่ละท้องถิ่นและชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม
ระหว่างวิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นและชนพื้นเมืองถือเป็นสิ่งสําคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความยั่งยืนต่อไป และยังเป็นการหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในกรณีของการนําภูมิปัญญาดั้งเดิมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมิชอบ บทความนี้จึงต้องการ
ศึกษาการกล่าวอ้างว่าความรู้แบบดั้งเดิมมีความเกี่ยวข้องกับการแสวงหาการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนบนโลก
โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดเรื่อง “ภูมิปัญญาดั้งเดิม” (Traditional Knowledge) และ “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” (Sustainable Development) นอกจากนี้ บทความนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่สําคัญระหว่าง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาดั้งเดิมต่อภาคส่วนต่างๆ และการ
พัฒนาของมนุษย์ จากนั้นจะกล่าวโดยสรุป เกี่ยวกับความสูญเสียของภูมิปัญญาดั้งเดิม และการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายเฉพาะ (sui generis law)

การคุ้มครองภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนพื้นเมือง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (173-192).