การคาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์

Authors

ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งหวังศึกษาแนวทางการนํา โครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย
ชนิดหนึ่งมาใช้วิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการวิเคราะห์ความแม่นยําของการใช้วิธีปัญญาประดิษฐ์นี้เทียบกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ
มาตรฐาน เช่น Ordinal Logit Regression เพื่อประเมินศักยภาพและโอกาสในการนํา มาใช้งานจริง
งานวิจัยนี้พบว่าการใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับข้อมูลในประเทศไทยมีความแม่นยํา ที่สูงกว่าวิธีทางเศรษฐมิติ
ทั่วไปในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความแม่นยําด้วยชุดข้อมูลฝึกซึ่งเป็นแบบ in-sample หรือ ชุด
ข้อมูลทดสอบซึ่งเป็นแบบ out-of-sample นอกจากนี้การเพิ่มความซับซ้อนของโครงข่ายประสาทเทียม
สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยํา ให้สูงขึ้นได้ โดยงานวิจัยนี้ได้ทดลองนํา โครงข่ายประสาทเทียมมาซ้อนกัน
เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของการเชื่อมต่อเส้นประสาทเทียม ผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยํา ที่สูงมากขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางเศรษฐศาสตร์

การคาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (766-778).