การขับเคลื่อนองค์การมุสลิมผ่านนวัตกรรมทางสังคม: กรณีศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Authors

ผศ.ดร.อาแว มะแส

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การบรหิารการพฒันาสงัคมและยทุธศาสตรการบรหิาร ครง้ัท ่ี3 ประจำป 2018

Abstract

Charitable organizations play important roles in helping underprivilege groups in the present day.
However, achievements of their operation require adaptability in their mobilization to suit social dynamics.
This research is a case study research of a Muslim charitable organization operated in southern border
provinces of Thailand aiming at investigating adaptation of the organization through adoption of social
innovation. Data collection was undertaken by means of observation and informal interview. Data analysis
was done by clarifying meanings, typological analysis, logical reasoning and data synthesis. Findings show
that adoption of new ideas both in the initiation and in the operational process of related projects, especially
the adoption of social entrepreneurship concepts together with application of new communication techniques
via social media on the internet as well as utilization of social networks, results in satisfactory achievements
in its operation, both with respect to fund raising and service delivery.

PROTECTION OF GEOGRAPPAHICAL INDICATION (GIS) FOR AGRICULTURAL PRODUCT EMPOWERMENT. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ICADA 2018, the Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018, Social Sciences and Interdisciplinary Studies (51-64).