การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor

Authors

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

Published

หนังสือการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ 2563

Abstract

The objective of this research is to determine optimal production quantities of both in- and out-season rice paddies in 77
provinces in Thailand. We forecast the total demand (the sum of both domestic and export markets) in 2019 using a regression
model based on data during 2009-2018. Since rice yield is uncertain and may not be exactly equal to the forecast, the risk-based
model is needed. We modify the newsvendor model to determine optimal production quantities in order to maximize the expected
profit. Our numerical analysis reveals that in 2019, we could increase the expected profit by 1.22% by reducing 1.24% of cultivation
area and using additional fertilizer to increase the yield.

การกำหนดปริมาณการผลิตข้าวเปลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตด้วยตัวแบบ Newsvendor. กรุงเทพ, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ 2563 (41-54).