การกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์: ศึกษากรอบจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของสหราชอาณาจักร

Authors

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564

Abstract

Progress in artificial intelligence (AI) technology has brought tremendous benefits
to society. The technology nevertheless has a great potential to create adverse impacts
on individual as well as public welfare. Such potential impacts range from invasion of
privacy to gender or racial discrimination, or even reproduction or reinforcement of social
inequalities. It is therefore necessary that a governance system be put in place to guide
responsible design, development, and application of AI technology. This paper studies AI
governance in the United Kingdom with a focus on the “AI Ethics Model” it has developed for
this purpose. The paper also points out that the UK has set up a number of institutes and
agencies to serve as a centre for its AI strategy. The UK’s AI ethics model is founded on
three building blocks, namely, a framework of ethical values, actionable principles, and a
process-based AI governance framework. The paper emphasizes that AI governance also
requires legal and regulatory measures. In the UK these include the law on data
protection and the law on equality. The paper concludes with recommendations in the
form of general principles for AI governance.

การกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์: ศึกษากรอบจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของสหราชอาณาจักร. นิด้า, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564 (767-789).