กองทุนสวัสดิการชุมชน: การจัดการความยั่งยืนทางการเงิน

Authors

รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562

Abstract

This paper investigates the sustainable financial structure of the community welfare
funds which tie up with their companion saving funds. The sustainability or the survival of
the funds is based on the fiscal imbalance framework. It focuses on the sensitivity analysis of
how the fund survival and the fund average life vary with the level of structural factors.
These key structural factors include the welfare membership fees, the rate of returns
generated by welfare and saving funds, and the percent deduction from the income of
saving funds to support the welfare funds. The results show that the membership fees and
the percent deduction from the saving funds are sensitive to the survival of these funds.
Although, increasing the returns generated by saving and welfare funds may increase the
survival of the funds, the level may be impractical to achieve under the community context.
The sensitivity analysis leads to a proposed combination of attainable structural factors that
enable most of the funds sustainable in the long run.

กองทุนสวัสดิการชุมชน: การจัดการความยั่งยืนทางการเงิน . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562 (1105-1121).