กลไกการบริหารภาครัฐในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์สู่วิถีความพอเพียง

Authors

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง, นายสุริยัน บุญเเท้

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 “

Abstract

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการดื ่มแอลกอฮอล์ที ่สวนทางกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงจน
ท าลายภูมิคุ้มกันทางสังคม อย่างไรก็ดี กลไกของภาครัฐในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ได้ยึดแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการควบคุม การป้องกัน การลดปริมาณ ตลอดจนการจ ากัดและลดความรุนแรง
ของปัญหา โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เครือข่ายการจัดการปัญหา
แอลกอฮอล์ควรอยู่ภายใต้กระบวนการก ากับดูแลเครือข่ายที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
จุดมุ่งหมาย นั่นคือการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนคนไทย น าพาสังคมไทยสู่วิถีพอเพียง

“กลไกการบริหารภาครัฐในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์สู่วิถีความพอเพียง” . นิด้า, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 (0-0).