กลไกการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเพื่อการเข้า สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน

Authors

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

Published

รายงานประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564

Abstract

ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุจากการศึกษาพบปัญหาความชัดเจนของบทบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพ ปัญหาความทั่วถึงและครอบคลุม
ของการเข้าถึงสิทธิด้านบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ ปัญหาความเชื่อมโยง
ของข้อมูลในการดูแลรักษาผู้สูงอายุปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการวางระบบการดูแลระยะยาว ปัญหาการขาดเกณฑ์และกลไก
การกํากับดูแลมาตรฐานของสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปัญหาการขาดมาตรการส่งเสริมให้ครอบครัว
เข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอให้ออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ออกกฎหมายเพื่อวางระบบรองรับ รวมถึงระเบียบเพื่อวางเกณฑ์
มาตรฐานและกลไกการกํากับดูแลมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว
สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ่วนหน้า วางระบบความเชื่อมโยงของข้อมูล
การดูแลรักษาผู้สูงอายุรายบุคคล ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทํา
บริการในด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

กลไกการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเพื่อการเข้า สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน. NIDA, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 (ึ745-766).