กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรมแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

Authors

ผศ.ดร.ขวัญจิรา เสนา

Published

วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSN Journal)

Abstract

This paper investigates the use of disagreement strategies of 20 Thai learners of Japanese, 20 Japanese native speakers, and 20 Thai native speakers in four situations where the interlocutors had different status and where the formality of the situation was different. Questionnaires containing open-ended questions were designed to collect the data in order to analyze the disagreement speech acts and strategies. The results showed that the Thai learners of Japanese used indirect disagreement more than the Japanese and the Thai native speakers, while the Thai learners of Japanese used a face-threatening act reduction strategy similar to that of the Japanese native speakers rather than that of the Thai native speakers. Moreover, when the situation was formal, both groups, the Thai learners of Japanese and the Japanese native speakers, used apology and fake agreement strategies more frequently than the Thai native speakers.

(2561). กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรมแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย. วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSN Journal), 8(1), 18-36.