กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Authors

รศ.ดร.ดนยพฤทธ์ ไกรฤทธิ์

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

ทุกวันนี้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเมืองไทยมีการเจริญเติบโตที่สูงมากและรวดเร็วมาก ผู้ขายหลาย
รายได้หันมาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความง่ายและเข้าถึงผู้ใช้ได้รวดเร็ว โดยผู้ขายสามารถ
ที่จะเปิดหน้าร้านออนไลน์และสามารถขายสินค้าได้ในเวลาอันสั้น โดยการทําการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
นั้นมีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริม
ความงามซึ่งมีผู้ขายและผู้ผลิตรายย่อยมากมาย ซึ่งต่างก็แข่งขันกันหาตัวแทนที่จะมากระจายสินค้าและเข้าถึงผู้บริโภค
ให้ได้มากที่สุด
ในบรรดาสังคมออนไลน์ทั้งหมด หนึ่งในสังคมออนไลน์ที่กําลังมีการเติบโตสูงมากในประเทศไทยคือ
Instagram

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (714-723).