กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ผ่านชุมชนออนไลน์

Authors

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, นายภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

Abstract

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดผ่านชุมชนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา รูปแบบของการสื่อสารขององค์กร ที่มีกับ ชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (3) เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านชุมชนออนไลน์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด งานวิจัยนี้ใช้วธีการวิจัยเป็น 2 รูปแบบ คือการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการวิจัยเชิง ปริมาณใช้การสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ใช้กลยุทธ์ การสื่อสารดังนี้ (1) สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) เช่น Website (http://www.toyota.co.th/) และ Facebook เป็นเครือข่ายทางสังคมแบบกลุ่ม (Social Community) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน (2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หนงัสือพิมพ์เป็นขอ้มูลที่เข้าใจง่าย และ ชัดเจนกับผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์(3) สื่อมวลชนเป็นการเก็บข้อมูลข่าวสาร ความต้องการต่าง ๆ ที่ ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน (4) สื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับรู้โครงการความ รับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากเป็นผู้นำความคิดไปสู่ความร่วมมือของผู้ที่เข้ามาใช้งานชุมชน ออนไลน์สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าปัจจยัภายนอกด้านการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม กับทัศนคติที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และการ ยอมรับในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ได้แก่ (1) การรับรู้ข่าวสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ และ (2) ทัศนคติต่อโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฯ สามารถพยากรณ์ตัว แปรการยอมรับโครงการรับผิดชอบทางสังคมของโตโยต้าได้ร้อยละ 67.5

กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ผ่านชุมชนออนไลน์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 (315-334).