กลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำและประเภทอำนาจของผู้นำท่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประชุมขององค์การกรณีศึกษา องค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

Authors

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร, น.ส.พิมพ์ศิริ ตั้งคุณศิริ

Published

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

Abstract

The objectives of this study were to examine leadership communication strategies and types of leadership power that leadsto meeting effectiveness at one state enterprise in Thailand.Qualitative research was adopted. The scope of the study pertained8 effective meetings selected in accordance with concepts of meeting effectiveness by Nixon and Littlepage (1992) whichconsisted of (1) Task – Focus (2) Systematic Approach, and (3) Timeliness. Respondents of the research were 5 executives from a state enterprise who were the chair of the chosen meetings. The data was collected by transcribing conversations from taperecordings of the meetings so as to be interpreted through content analysis and descriptive analysis.
The findings revealed that leadership communicationstrategies affecting organizational meetings of the state enterprise were (1) summarizing issues (2) communicating concisely (3) assigning task (4) pushing participation (5) stimulating question.Meanwhile, types of leadership power leading to effective meetingswere (1) time management power (2) decision-making power (3) delegation power (4) climate enhancement power.

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/159446/115330

(2561). กลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำและประเภทอำนาจของผู้นำท่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประชุมขององค์การกรณีศึกษา องค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ , 5(2), 181-205.