กลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

Authors

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัท
ในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อ
มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยส ารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) กับกลุ่มผู้บริหารที่แต่ละองค์กรมอบหมายให้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 11 บริษัท ผู้วิจัยมุ่งหวังที่
จะส ารวจข้อมูลเชิงประสบการณ์จริงของกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมศักยภาพใหม่ อันจะเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการก่อรูปกรอบความคิดการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การส าหรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตของประเทศไทยต่อไป ผลการศึกษา พบว่า ภูมิหลังของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพที่
ด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจครอบครัว 2) ธุรกิจใหม่ที่คนรุ่นใหม่แตกไลน์จาก
ธุรกิจครอบครัวเดิม 3) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างธุรกิจใหม่ 4) นวัตกรรมตัวแบบทางธุรกิจใหม่ในบรรษัท
ขนาดใหญ่ 5) บริษัทข้ามชาติที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในแง่แนวทางการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ
รองรับทิศทางของไทยแลนด์ 4.0 พบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนา
เทคโนโลยีในทางลึก (Deep Technology) 2) กลยุทธ์การสร้างสินค้าบริการเฉพาะด้วยการวิจัยและพัฒนา
อย่างเข้มข้น 3) กลยุทธ์การเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีและรวดเร็วให้กับลูกค้า ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ระเบิดจากข้างใน 2) การเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 3) น้ าไม่เต็มแก้ว 4) รู้รับผิดชอบ 5) ความรักชาติส าหรับแนวทางกลยุทธ์การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การ
เพื่อรองรับทิศทางของไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกกลุ่มบุคลากรในสายงานหลัก
2) กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมผ่านกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 3) กลยุทธ์การส่งเสริม
การท างานเป็นทีมจัดการตนเอง (Self-managed team)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, งานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครอบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2562 (219-244).