กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรและพัฒนำนวัตกรรมด้วยรูปแบบของอไจลน์

Authors

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการจัดท าโครงการในรูปแบบที่เรียกว่าอไจลน์ (Agile) ในการพัฒนา
นวัตกรรมในองค์กร การศึกษานี้ทำการเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดทท าโครงการในลักษณะดั้งเดิม (Waterfall) และการจัดทำโครงการในลักษณะอไจลน์ (Agile) พบว่าการจัดทำโครงการอไจลน์ มีความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หรือ การที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างต่อเนื่องในการจัดทำโครงการ นอกจากนี้การบริหารโครงการในลักษณะของอไจลน์ ยังส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การศึกษานี้อธิบาย Agile Manifesto และ Agile Principles ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำโครงการอไจลน์และการศึกษานี้ยังได้ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโครงการอไจลน์ ผลลัพธ์ของการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ในการประยุกต์รูปแบบของโครงการอไจลน์ในการบริหารโครงการ

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรและพัฒนำนวัตกรรมด้วยรูปแบบของอไจลน์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562 (966-969).