กระบวนการผลิตทางวัฒนธรรมของจารึกกรณีศึกษา ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร, คุณนภดล พิมสาร

Published

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า

Abstract

The study on the procedure of cultural production: case study of database of inscription in Thailand aims to 1) investigate the procedure of cultural production through the case study of database of inscription in Thailand and 2) explore learning procedure of users of database of inscription in Thailand.

How Market and Non-Market Resources Affect Emerging-Economy Firms to Expand into Advanced Economies. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “NIDA International Business Conference 2019 – Transforming Business to the Future” (434-444).