กรอบกฎเกณฑ์การควบคุมปัญญาประดิษฐ์: ความท้าทายทางกฎหมายในอนาคตอันใกล้

Authors

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

Published

รายงานประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564

Abstract

The paper presents a concept and an overview of artificial intelligence (AI)
principles and regulations, and the use of AI technology, for example, facial recognition
technology and machine learning (AI). The study examines various AI principles and
governance sources, both at the international organization level and foreign laws, such as
the European Union, Japan, the United States, and Canada. The study shows 15 common
values and principles regarding controlling and regulating AI applications. They will be a
legal framework for regulating AI in three main areas: governance of autonomous
intelligence systems, responsibility and accountability, and privacy and safety concerns.

กรอบกฎเกณฑ์การควบคุมปัญญาประดิษฐ์: ความท้าทายทางกฎหมายในอนาคตอันใกล้. NIDA, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 (844-870).