กรอบกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก: บทเรียนจากประสบการณ์ของประเทศนิวซีแลนด์

Authors

อ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

Published

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

Climate change is one of the most complex and vital environmental problems. Manycountries have recognized and fostered international cooperation in efforts to address it.Climate change does not adversely affects a single country; its negative impacts are acrosthe globe. For many decades, such international cooperation has been significantly establishedand reflected in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),aincluding its relevant protocols and agreements. One of the key mechanisms applied tomitigate greenhouse gas emissions as a main cause of climate change is an Emissions TradingScheme (ETS). This research clearly finds that the ETS is widely applied in New Zealand whenthe country launched its national policy and plan. New Zealand alsonenacted legislationswith other concrete measures in order to fight against the effects of climate change and afulfil its obligations under the UNFCCC and the other agreements. Owing to its unique andaoutstanding features, the New Zealand’s ETS provides an important example to further studythe designing and developing of Thailand’s legal framework relating to the ETS in the future.

(2563). กรอบกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก: บทเรียนจากประสบการณ์ของประเทศนิวซีแลนด์. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 38(1), 149-157.