กฎอนามัยระหว่างประเทศสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จริงหรือไม่ ?

Authors

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ

Published

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ ประจาปี 2563

Abstract

ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเป้าหมายหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบและตอบโต้ภาวะ
โรคติดต่อตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 กฎอนามัยระหวางประเทศเปนหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอันหนึ่ง ที่ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงของรัฐสมาชิก
ต่าง ๆ ในการทําความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการกําหนดหลักการทั่วไป พันธกรณี บทบาท อํานาจหน้าที่
ทั้งองค์การอนามัยโลก ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์การหนึ่ง รวมทั้งกําหนด
บทบาทความร่วมมือและหน้าที่ของรัฐสมาชิกที่จะต้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการและกลไก
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่สําคัญในการพัฒนาระบบและ
กลไกในการป้องกัน การเฝ้าระวัง ตรวจสอบและตอบโต้ทั้งเหตุการณ์โรคระบาด และโรคติดต่อที่มีสถานะ
เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อจากคนสู้คน หรือจากสัตว์สู้คน ณ
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ สามารถใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายและ
ทางสาธารณสุขในทางปฏิบัติเพื่อมุ้งประสงค์ต้อการใช้เป็นมาตรการสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาวะของ
มนุษยชาติร่วมกัน

กฎอนามัยระหว่างประเทศสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จริงหรือไม่ ?. สถาบันบัณฑิตพฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (853-886).