กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก : บทวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และไทย

Authors

ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรองปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This article examines the legal issues relating to children’s personal data. It provides a
comparative study on the personal data protection law in Thailand , the European Union
and the United States. The results of this article shows that Thailand does not have a
general law that regulates personal data protection. There are a Draft of the Personal
Data Protection Act B.E. …. and the existing law which is “the Child protection Act B.E.
2546”. This Act provides protection against the disclosing of children’s personal data,
but it does not include the collecting and using of children’s personal data. Whereas
the EU and the U.S. have the personal data protection legislation concerning chil dren’s
personal data. These laws establish the responsibilities of the data controller for
collecting, using or disclosing children’s personal data. The controller must obtain consent
from the parent or legal guardian of children to collect and possess their data. These
laws also imposed the obligation of the information society services and websites that
are collecting information from children are required to ask for a parental consent and
provide a privacy notice to the child’s parent. The notice must include the policies and
practices in relation to data collecting, processing, using or disclosing children’s personal
data. Hence, this article proposed that Thailand should has a sui generis provision for
collecting, possessing and using or disclosing personal data from children in accordance
with the EU and the U.S..

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก: บทวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำาปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (231-247).