เสนอร่างผลการวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เสนอร่างผลการวิจัย โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดสัมมนาผลการวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้นในโครงการวิจัยประเมินผลนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ