650808mppm8 11zon

ร ำ ลึ ก M P P M 8

ร ำ ลึ ก M P P M 8

#วันที่8เดือน8วันMPPM8
#การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตNIDAรุ่นที่8

ร ำ ลึ ก M P P M 8

           วันที่ 8 เดือน 8 นอกจากจะเป็นวันแมวสากลหรือวันแมวโลกสำหรับคนรักแมวแล้ว ยังเป็นวัน MPPM 8 ที่มีความหมายยิ่งสำหรับผมและเพื่อนๆอีกหลายคน จึงขอถือโอกาสนี้ หวนรำลึกถึง 17 ปีแห่งความหลัง เมื่อครั้งจบปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต หรือ MPPM. (Master of Public and Private Management) รุ่นที่ 8 จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในปี 2548 วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วประดุจติดปีกบินจริงๆ…

 

          หลักสูตรนี้เป็นองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) มีเนื้อหาวิชาครอบคลุมหลักการจัดการที่ใช้ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรียนแบบ Block Course ทีละวิชา เหมือนทำความรู้จักกับต้นไม้แต่ละต้นก่อน โดยเริ่มต้นตั้งแต่จตุสดมภ์ 4 เสาหลักของการจัดการ คือ POLC : Planing, Organizing, Leading, Controlling ต่อเนื่องด้วยการทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมของการจัดการ อันมี SPELT : Social, Politic, Economic, Legal, Technology 

 

          จากนั้นก็เข้าสู่เครื่องมือในการจัดการ (Managerial Tools) อันประกอบด้วย MIS : การจัดการระบบสารสนเทศ, Research : การวิจัย, OM : การจัดการระบบปฏิบัติการ, HRM : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, การตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ด้านทฤษฎีองค์การ OT, พฤติกรรมองค์การ OB และการพัฒนาองค์การ OD (Organization Development) และชุดความรู้ด้านองค์การนี้เองที่เป็นบาทฐานสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อผมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ (DODT : Doctor of Organization and Transformation)

 

          จากต้นไม้แต่ละต้น ในที่สุดผมก็ได้รู้จักป่าไม้ทั้งป่า ด้วยการบูรณาการ (Integration) องค์ความรู้ทั้งหมดโดยวิธีคิด “มองปัญหาแบบองค์รวม” (Holistic Approach) ซึ่งจะมีการทดสอบด้วยการสอบคอม (Comprehensive) คือการสอบประมวลความรู้ทั้งหมดอันเป็นวรยุทธ์ขั้นสุดท้ายก่อนก้าวสู่ความเป็นยอดกระบี่ “มหาบัณฑิต”

 

          อีกเรื่องหนึ่งคือ “เกียรตินิยม” มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จะมีเกียรตินิยมให้กับผู้ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ไม่มีเกียรตินิยมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

          เนื่องจากนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA : National Institute of Development Administration) มีการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป จึงมีเกียรตินิยมให้กับระดับปริญญาโท โดยมีเกณฑ์ว่าต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปและต้องสอบคอมทุกหมวดวิชาผ่านภายในครั้งเดียว ผมผ่านมาแบบฉิวเฉียด 3.78 เลยได้คำ “เกียรตินิยม” ต่อท้ายมาพอให้คุยกับเขาได้บ้าง อิอิ

 

           ชวนให้คิดได้ว่าหรือจะเป็นการชดเชยปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ธรรมศาสตร์ ที่ผมเรียนโดยละเอียด ยาวนานถึง 6 ปีครึ่ง ได้เกรดมา 2.02 เท่าทุนพอดี เห็นอย่างนี้แล้วคงสร้างความหวัง เป็นกำลังใจให้หลายคนได้ว่า เออน่า…ถึงปริญญาตรีจะล้มละลาย แต่ก็ฟื้นฟูกิจการได้ในตอนปริญญาโทนะสิบอกให่…555

 

          ผมเป็นศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 เริ่มเรียนตั้งแต่กลางปี 2545 กว่าจะจบ ทั้งทำวิจัย, สอบคอมและสอบปากเปล่าเสร็จก็ล่วงเข้าปี 2548 เป็นเวลากว่า 2 ปีครึ่ง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนมกราคม ปี 2549 ในรุ่นนี้มีผู้ได้รับเกียรตินิยมทั้งหมด 9 คน ที่พอจำได้ อาทิ “พี่ต้อม” พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง, “พี่หมอทศ” นพ.ทศพร เรืองกฤษณ์ ฯลฯ

 

          กว่าสามปีที่ผมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบสหวิทยาการจากปรมาจารย์ระดับประเทศ ด้วยสรรพกำลังคลังสมองของนิด้าวิชาละสามด็อกเตอร์ ได้รู้จักกับเพื่อนมิตรหลายหลากจากภาครัฐและภาคเอกชนกว่าสามร้อยชีวิต ได้ลงมือทำงานวิจัยอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ข้อมูลและสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ภายใต้ปรัชญา Wisdom for Change ภูมิปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งปัจจุบันทาง NIDAได้ปรับเปลี่ยนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเป็น Wisdom for Sustainable Development ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในร่มรั้วราชพฤกษ์ของ NIDA และได้เข้าถึงพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 

          หลักสูตรนี้ให้อะไรผมมากกว่าที่คิด ใครสนใจจะเรียนหลักสูตรนี้ ศิษย์เก่าอย่างผมจึงเชียร์อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู หนักหน่อย เหนื่อยหน่อย กัดฟันสู้ อดทนเถิดครับ เรียนหนังสือนี่อึดใจเดียวจริงๆ เพราะผลแห่งความอดทนย่อมหอมหวานเสมอ

 

          ชาว MPPM 8 จึงมีสัญญาใจกันว่าทุกวันที่ 8 เดือน 8 ของทุกปี เพื่อนพ้องน้องพี่ในรุ่นนี้จะมาพบปะสังสรรค์กันเพื่อรำลึกอดีต อยู่กับปัจจุบัน และร่วมใฝ่ฝันถึงอนาคตไปด้วยกัน 

 

          แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สองสามปีมานี้ เราจึงต้องพบกันได้เพียงในโลกเสมือนจริง ถึงกระนั้น ความรักความผูกพันความห่วงใยที่มีให้กันของชาว MPPM 8 ก็ยังยืนยงคงมั่นไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนดังเลขรุ่น 8 อันเป็นสัญลักษณ์ของ Infinity ความไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง…

 

ด้วยรักและผูกพัน
อภิชาติ ดำดี
๘ ส.ค. ๒๕๖๕

 

          * เมื่อครั้งเรียน MPPM 8 อยู่นั้น ผมได้เขียนกลอนคู่ขนานกันไปกับองค์ความรู้ในหลักสูตรนี้ทุกวิชา รวบรวมได้จำนวนหนึ่ง เป็นการทบทวนวรรณกรรม “ดำดีนิพนธ์” เผยแพร่ให้กับเพื่อนๆเพื่อสร้างบรรยากาศในการศึกษาให้มีอรรถรสยิ่งขึ้น อาจนำมาเผยแพร่ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป…