660331nida

การรับใบปริญญาบัตรหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 

สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเองได้ที่

กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา จะเปิดให้บริการพิเศษในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กองบริการการศึกษา 

โทร. 02 727 3370 – 3373

การรับใบปริญญาบัตรหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43