รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนสื่อสารองค์การ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนสื่อสารองค์การ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาตรี 19,500.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (แนบท้ายประกาศ)
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีทักษะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาไทยเป็นอย่างดี สามารถเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ข่าว โฆษณาได้ดี สามารถเป็นพิธีกรได้ มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านเอกสาร Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) โปรแกรม Canva, Photoshop premier หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  • ดำเนินโครงการ /กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร / โครงการ / กิจกรรมของสถาบัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน
  • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ / บทสัมภาษณ์ / Press Release / ภาพข่าวส่งสื่อมวลชน และสร้างสรรค์ Content ประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม Social Media ต่าง ๆ ของสถาบัน
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ / Presentation ที่เกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์
  • จัดทำสรุปข้อมูล สถิติ และประเมินผลการประชาสัมพันธ์
  • ดำเนินการจัดงาน Event เฉพาะกิจของสถาบัน งานแถลงข่าว เชิญและต้อนรับสื่อมวลชนในโอกาสต่าง ๆ
  • จัดทำหนังสือราชการ / รายงานการประชุม / ประกาศ / คำสั่ง ตามภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมาย
  • งานในคณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการบริการ
  • ให้บริการประชาสัมพันธ์ คณะ / หน่วยงาน ผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์
  • ให้บริการข้อมูล / ตอบข้อซักถามผู้รับบริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
  • พิรีกรดำเนินงาน / กิจกรรมส่วนกลางของสถาบัน
 3. ด้านการประสานงาน
  • ติดต่อประสานงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ตามภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูล หรือดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานในด้านสื่อสารมวลซน กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่าง ๆ
  • ติดต่อประสานงานการจัดซื้อสื่อโฆษณา หรือบริการประชาสัมพันธ์

เอกสารประกาศรับสมัคร

อ่านที่นี่ >>> ประกาศรับสมัครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ <<<

ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th /หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่”

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มกราคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3401 ในวันเวลาราชการ
Email :job@nida.ac.th
Line : @810zqvao

สมัครงานออนไลน์