กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำงานง่าย ใช้เวลาน้อยลง ด้วย Office 365 (Power Automate)”

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำงานง่าย ใช้เวลาน้อยลง ด้วย Office 365 (Power Automate)”

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : “ทำงานง่าย ใช้เวลาน้อยลง ด้วย Office 365 (Power Automate)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภวิชญ์ เขียวขจี MS Solution Specialist จากบริษัท Supreme Distribution Thailand นายวรวุฒิ แสงเรือง หัวหน้าส่วนงานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และนายคณาธิศ รตโนภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

          การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำงานง่าย ใช้เวลาน้อยลง ด้วย Office 365 (Power Automate) เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน Office 365 เกี่ยวกับการใช้งาน Power Automate แพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการทำงานในรูปแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติ โดยลดระยะรอคอย ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยลง เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้กับบุคลากรภายในสถาบัน และเพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันสามารถใช้งาน Office 365 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ