ประกาสสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

ประกาสสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

            ตามที่สถาบันได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ในเป้าหมายที่ 5 ด้านความเท่าเทียมทางเพศและเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความเสมอภาคด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ประกอบด้วย…