นิด้ากับสิ่งแวดล้อมและการจัดการลดขยะ

นิด้ากับสิ่งแวดล้อมและการจัดการลดขยะ

นิด้ากับสิ่งแวดล้อมและการจัดการลดขยะ

  1. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายนิด้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการกำจัดขยะและลดขยะ