มาตรการจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถาบัน

มาตรการจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถาบัน

สถาบันกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน โดยพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของสถาบัน การดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร และพลังงานของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาคม โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในสถาบัน และมีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานภายในสถาบันเพื่อดำเนินการจัดการพลังงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 3322/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

สถาบันกำหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสถาบัน ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง และทางอ้อม และการจัดกิจกรรมและการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 794/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์