การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Corruption and Misconduct Complaint Form 

*ภาพประกอบแบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่มา : https://nida.ac.th/contact-nida/complaint-corruption/