การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ การร้องขอ ระดับข้อร้องเรียน จำแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

การจัดการข้อร้องเรียน

Workflow : กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางร้องเรียน 

  •  ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์
  •  ทางไปรษณีย์ส่งมายัง กส่วนสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  •  Email : complaint@nida.ac.th
  • แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์