การจัดตั้งสภาคณาจารย์ และสภาพนักงาน

การจัดตั้งสภาคณาจารย์ และสภาพนักงาน

การจัดตั้งสภาคณาจารย์ และสภาพนักงาน

สภาคณาจารย์ 

1) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ 2562

2) คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 719/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์

3) คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 691/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์

การจัดตั้งสภาคณาจารย์ และสภาพนักงาน

สภาพนักงาน 

1) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ 2562

2) คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 525/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพนักงาน

3) คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 684/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาพนักงาน และ กรรมการสภาพนักงาน

การจัดตั้งสภาคณาจารย์ และสภาพนักงาน